Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων (Advanced)

Στο παρόν μάθημα παρουσιάζονται βασικές έννοιες για τις βάσεις δεδομένων. Ορισμένες από αυτές είναι η διάκριση πληροφορίας και δεδομένων, τα βασικά μέρη ενός συστήματος βάσεων δεδομένων, τα πλεονεκτήματα χρήσης των βάσεων δεδομένων, η παρουσίαση του μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων, κ.α. Γίνεται κατανοητός ο διαχωρισμός της έννοιας των δεδομένων από την έννοια της πληροφορίας, προσδιορίζονται οι διαδικασίες διαχείρισης των δεδομένων και οι διαφορετικοί τύποι τους και περιγράφονται τα πλεονεκτήματα των βάσεων δεδομένων αντί αρχείων. Επίσης, παρουσιάζεται αναλυτικά η σχεσιακή γλώσσα δεδομένων SQL και η εκτέλεση βασικών εντολών δημιουργίας πίνακα και όψεων (views). Επιπλέον στόχος είναι η κατανόηση του προσδιορισμού και υλοποίησης περιορισμών, η χρήση συναλλαγών, γνωρίζοντας τις κατηγορίες και τις ιδιότητες του, καθώς και προβλημάτων που μπορεί να προκόψουν από τη χρήση ταυτοχρονισμού.

Παρουσιάζονται οι λειτουργίες εντολών και η χρήση συναρτήσεων με SQL για την διαχείριση των δεδομένων σε ένα σύστημα βάσεων δεδομένων. Γίνεται κατανοητή η δημιουργία εντολών DML, η σύνταξη και εκτέλεση Διαφορετικών τύπων Εντολών Συνένωσης Πινάκων (JOIN) και Υποερωτημάτων(Subqueries). Τέλος γίνεται παρουσίαση εντολών σύνταξης για την γλώσσα SQL.