Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων

Στο παρόν μάθημα, ξεκινώντας με μία σύντομη ιστορική αναδρομή στα διάφορα μέσα αποθήκευσης, το υλικό του μαθήματος συνεχίζεται παρουσιάζοντας βασικές έννοιες για τις βάσεις δεδομένων. Ορισμένες από αυτές είναι η διάκριση πληροφορίας και δεδομένων, τα βασικά μέρη ενός συστήματος βάσεων δεδομένων, τα πλεονεκτήματα χρήσης των βάσεων δεδομένων, η παρουσίαση του μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων, κ.α. Γίνεται κατανοητός ο διαχωρισμός της έννοιας των δεδομένων από την έννοια της πληροφορίας, προσδιορίζονται οι διαδικασίες διαχείρισης των δεδομένων και οι διαφορετικοί τύποι τους και περιγράφονται τα πλεονεκτήματα των βάσεων δεδομένων αντί αρχείων.