Ειδικός στη Χρήση και ανάπτυξη λογισμικού

Στο παρόν μάθημα παρουσιάζονται βασικές έννοιες της πληροφορικής,  τα διάφορα είδη λογισμικού και οι κατηγορίες εφαρμογών. Επίσης, παρουσιάζονται οι βασικές εντολές shell που χρησιμοποιούνται συνηθέστερα, ενώ γίνεται και ιδιαίτερη αναφορά στις εφαρμογές νέφους. Παρουσιάζονται τα βασικότερα κριτήρια για τη σχεδίαση ενός λογισμικού ή προγραμμάτων και τα χαρακτηριστικά των αλγορίθμων. Επίσης, γίνεται αναφορά στον δομημένο προγραμματισμό και αναλύονται κάποιες πρακτικές προγραμματισμού. Τέλος αναφέρονται τεχνικές εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων μετά από testing. Λαμβάνει χώρα περιεκτική και ουσιαστική παρουσίαση της γλώσσας προγραμματισμού python. Γίνεται αναλυτική περιγραφή της δόμησης ενός προγράμματος γραμμένο σε  python, οι απαραίτητες βιβλιοθήκες με τις συναρτήσεις του περιβάλλοντος προγραμματισμού, των  αριθμητικών και λογικών εκφράσεων. Λαμβάνει χώρα περιεκτική και ουσιαστική παρουσίαση της γλώσσας προγραμματισμού Java και των βασικών χαρακτηριστικών της. Επίσης, παρουσιάζονται τα βασικά εργαλεία της Java όπως είναι ο μεταγλωττιστής,  βασικές έννοιες της γλώσσας Java,  οι βασικοί πίνακες, η έννοια των κλάσεων,  οι ιδιότητες και αναλύονται οι μέθοδοι και οι μεταβλητές. Γίνεται περιγραφή του πακέτου java.io και αναλύονται οι ροές αλφαριθμητικών όπως και