Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες

Το πρόγραμμα κατάρτισης προσφέρει τόσο θεωρητικές όσο και εφαρμοσμένες γνώσεις αναφορικά με την εξασφάλιση των πληροφοριών, δηλαδή την προστασία των δεδομένων ως προς την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητά τους. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναλύεται η σωστή λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών, δηλαδή την προστασία από µη εξουσιοδοτημένες ενέργειες όπως αλλαγή δικαιωμάτων πρόσβασης, κακόβουλη εκτέλεση εντολών, τροποποίηση της διάρθρωσης του συστήματος, κακόβουλη ή λανθασμένη χρήση, διακοπή λειτουργίας, καθώς και τη φυσική προστασία των υπολογιστικών συστημάτων. Τέλος δίνεται έμφαση στην εύρυθμη λειτουργία των δικτύων και των υποδοµών, δηλαδή την προστασία από µη εξουσιοδοτηµένη λογική πρόσβαση σε ένα δίκτυο, παράκαµψη ή τροποποίηση των κανόνων δροµολόγησης στο δίκτυο, παρακολούθηση του µέσου επικοινωνίας, διακοπή της επικοινωνίας, φυσική προστασία των υποδοµών επικοινωνίας κτλ.