Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής

Στο παρόν μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της Ασφάλειας Πληροφοριών και Συστημάτων Πληροφορικής και οι βασικές αρχές των δικτύων υπολογιστών. Αναλύεται ο όρος  πρωτόκολλο επικοινωνιών, η οργάνωση και λειτουργία ενός δικτύου, χρησιμοποιώντας το μοντέλο αναφοράς OSI και TCP/IP και παρουσιάζονται οι βασικοί τύποι καλωδίων οι οποίοι χρησιμοποιούνται στις καλωδιώσεις δικτύων, Επίσης αναλύονται η λειτουργία και τα κύρια χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων ενός δικτύου (router, switch, hub, bridge)

Παρουσιάζονται και αναλύονται θέματα ασφάλειας (πληροφοριακών συστημάτων και πληροφοριών) λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις και τις αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Παρουσιάζεται η πολιτική ασφαλείας, ένα κακόβουλο λογισμικό, ο σχεδιασμός της δικτυακής ασφάλειας ενός οργανισμού με την χρήση firewall, ids και honeypots και η αξιολόγηση των κινδύνων ενός συστήματος

Παρουσιάζονται  τεχνικές και αλγόριθμοι κρυπτογράφησης καθώς και τεχνικές αυθεντικοποίησης και λαμβάνει χώρα κατανόηση της λειτουργίας τους, εφαρμογής τους και της σημαντικότητάς τους, στην ασφάλεια των δεδομένων.

Αναλύεται η ασφάλεια των Λειτουργικών συστημάτων και τα χαρακτηριστικά τους και να τονίζεται η σημαντικότητα των τακτικών και αποτελεσματικών αντιγράφων ασφαλείας. Παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της Ασφάλειας Πληροφοριών και Συστημάτων Πληροφορικής σε σχέση με τα ανάλογα πρότυπα ISO. Περιγράφονται οι βασικές έννοιες ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων (ΣΔΑΠ - ISMS)

Παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων καθώς και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά ασφαλούς ιστοσελίδας Επίσης, παρουσιάζεται το πιστοποιητικό SSL, η διαδικασία ενσωμάτωσης  του και λαμβάνει χώρα εκμάθησης των τρόπων και των τεχνικών που μπορούν να αποτρέψουν την υποκλοπή των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.